หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการกำหนด KPI ระดับองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีเพื่อการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร การทำให้ KPI สำเร็จเป็นสิ่งที่จะต้องบอกถึงความสำเร็จขององค์กร หากองค์กรไม่ประสบความสำเร็จตาม KPI นั่นแสดงถึงความผิดพลาดของการจัดทำ KPI ระดับหน่วยงานและบุคคลนั่นเอง ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอน KPI ระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการติดตามผลที่ไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1.     ทำความเข้าใจและเรียนรู้การถ่ายทอด KPI (KPI alignment) จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

2.     เป็นพี่เลี้ยงจัดทำ KPI ระดับหน่วยงานและบุคคล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อรับการอบรมแบบ In House

มีจำนวนผู้อ่าน 32239 คน